Regulamin Transportu BikeService
 


§1. Definicje

 1. Właściciel roweru – równocześnie użytkownik aplikacji BikeService, osoba uprawniona do wydania roweru Kurierowi, osoba posiadająca dokumenty potwierdzające własność roweru przekazanego do transportu.
 2. Kurier – osoba odbierająca rower od właściciela. Kurier pracuje w odzieży firmowej oznakowanej logotypem BikeService.
 3. Rezerwacja – dokonanie rezerwacji Usługi przez Klienta za pomocą Aplikacji.
 4. Usługa – transport rowerów door2door prowadzony na terenie aglomeracji Warszawskiej.
 5. Aplikacja – oprogramowanie i system zgłoszeniowy BikeService w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez BikeService i rozpowszechniany pod nazwą „BikeService”, dostępny w sieci Internet w domenie http://www.bikeserviceapp.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla właścicieli rowerów i służy do rezerwowania napraw przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawców.
 6. Bike Service Transport – marka firmy MD Management z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu AK Karpaty 5A, wpisana do CEIDG o nr REGON 362192418 oraz NIP 5632351191 będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.

§2. Realizacja usługi transportu

 1. Transport Door2Door obejmuje dostarczanie roweru do lub z serwisu rowerowego w ramach zgłoszenia naprawy roweru przez aplikację BikeService w wybranym serwisie. Do Państwa dyspozycji zostaje wyznaczona odpowiednio przeszkolona osoba z wiedzą techniczną w zakresie mechaniki rowerowej.
 2. Usługa może być realizowana po wskazaniu miejsca, z którego rower musi zostać odebrany i ewentualnie zwrócony według zaznaczonej opcji w aplikacji BikeService
 3. Usługa jest realizowana na terenie Warszawy oraz w gminach ościennych w odległości maksymalnej do 10 km od granicy miasta.
 4. Koszty usługi transportu Door2door:
  • 50 zł brutto – na terenie Warszawy
  • 80 zł brutto – po za granicami miasta (do 10km)
  • w przypadku przewozu kilku rowerów na raz, cena jest ustalana indywidualnie
    
 5. W przypadku odbioru roweru od właściciela kurier pobiera opłatę z góry. Wystawiony paragon jest potwierdzeniem przyjęcia zlecenia transportowego do wskazanego serwisu za pomocą aplikacji. Kurier nie wozi ze sobą gotówki. Płatność odbywa się tylko za pomocą karty.
 6. Transport na zawody będzie odbywał się po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem oraz według kalendarza umieszczonego na stronie www.bikeserviceapp.pl/aktualności
 7. BikeService Transport odpowiada tylko i wyłącznie za transport roweru


§3. Bezpieczeństwo

 1. Każdy rower na czas transportu jest ubezpieczony na terenie Polski
 2. Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenia lub całkowite zniszczenie roweru tylko podczas transportu oraz jego kradzież w czasie realizowania usługi przewożenia.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje uszkodzeń powstałych przed oddaniem roweru do transportu oraz uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowego serwisowania przez serwis wskazany przez użytkownika.
 4. Usługę transportu realizuje tylko i włącznie odpowiednio ubrana i oznakowana osoba, która poświadcza odbiór roweru paragonem oraz pieczątką. Samochód również posiada oznaczania BikeService. Prosimy o nie wydawanie rowerów innym osobom.

§4. Reklamacje

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowe przez Klientów poprzez stosowne zawiadomienie BikeService lub osoby działające w jej imieniu.
 2. Reklamacje dotyczące transportu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
 3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadkach zawiłych lub gdy rozpoznanie reklamacji nie będzie możliwe w powyższym terminie z przyczyn niezawinionych przez BikeService, BikeService zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpoznanie reklamacji.
 4. BikeService zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji. Wyjaśnienia lub informacje powinny być udzielone przez Usługodawcę w terminie 7 dni. W przypadku uchybienia tego terminu BikeService jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. BikeService nie przyjmuje reklamacji związanych z niewłaściwą naprawą roweru przez wskazany w Aplikacji serwis.

§5. Postanowienia końcowe

 1. BikeService transport nie odpowiada za jakość wykonanego serwisu oraz powstałych tam ewentualnych uchybień.
 2. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku stwierdzenia, że rower jest w stanie nienadającym się do naprawy np. pęknięta lub złamana rama, brak istotnych elementów mechanicznych itp.
 3. Kurier ma prawo odmówienia przyjęcia roweru do transportu w przypadku podejrzenia, że rower jest kradziony.
 4. Kurier ma prawo naliczyć dodatkową opłatę w przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby przez niego upoważnionej do przekazania lub odbioru roweru, w uzgodnionym terminie i miejscu. Klient zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 50 zł brutto.
 5. Wszystkie zgłoszenia transportowe są przyjmowane tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji BikeService. Regulamin korzystania z aplikacji jest dostępny pod adresem www.bikeserviceapp.pl/regulamin/aplikacja
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019.